Hòn non bộ trong nhà nên đặt ở vị trí nào?

Vị trí đặt hòn non bộ trong nhà như thế [...]